Öppna data utvecklas hela tiden

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har i en ny rapport gått igenom nuläget för öppna data i Sverige. Utvecklingen går åt rätt håll men det finns också en hel del åtgärder som bör vidtas för att förbättra situationen.

I förordet till rapporten Öppna data 2014 Nulägesanalys skriver Vinnova att frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Enligt Vinnova kan öppna data förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av pris eller immaterialrättsliga hinder. Data kan komma från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer.

Enligt rapporten har arbetet med öppna data i Sverige hittills bedrivits på ett till stora delar decentraliserat sätt. Detta innebär att myndigheter och andra aktörer i stor utsträckning har tagit egna initiativ och bedrivit projekt utan någon större samordning sinsemellan. Enligt rapportens författare Ola Eriksson från konsultbolaget Generic Systems behövs det ytterligare åtgärder för att stärka utvecklingen inom öppna data. Det här sker genom att stödja och samordna myndigheter och andra aktörer.

– Utvecklingen av öppna data är i sin linda och de flesta aktörer har ännu inte påbörjat sitt arbete inom området, skriver Eriksson.
 

Intresset för öppna data ökar

Enligt Open Data Index klarar sig Finland något bättre än Sverige då det gäller öppna data. I toppen finns Storbritannien och USA. Skillnaden mellan Sverige och Finland är ändå inte stor.

Eriksson skriver att de flesta respondenter är överens om att arbetet med öppna data i Sverige inte har kommit så långt, vissa är kritiska och tycker att myndigheterna borde ha gjort mer. En orsak till den svaga utvecklingen för öppna data är att det inte finns något politiskt tryck på myndigheterna.

– Däremot är uppfattningen att kännedomen om öppna data har ökat och därmed intresset för att börja arbeta med frågan. Flera av respondenterna pekar på exempel att olika myndigheter har börjat sina första steg för att utveckla sin verksamhet med öppna data, skriver Eriksson.

I rapporten presenterar han också fyra möjliga affärsmodeller för öppna data:

  1. Öppenhet och insyn
  2. Innovation och tillväxt
  3. Medborgarinvolvering, delaktighet och intern kvalitetssäkring
  4. Grunddataförsörjning genom öppna data

Eriksson presenterar också 11 åtgärder för att utveckla öppna data i Sverige. Bland annat krävs tydligare styrning från regeringen och lagstiftningen måste också förtydligas.

Text: Addeto
Etiketter: öppna data

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln